قبرس شمالی همچنان شامل گونه های کشف نشده ای ار حیات وحش است از جمله میتوان به 350 گونه ی مختلف پرنده اشاره کرد.در این میان 50 گونه پرنده ی بومی در قبرس شمالی موجود است.

North Cyprus is instantly very attractive destination to bird watchers and important for bird conservation as Europe’s only designated Endemic Bird Area.

د.قبرس به عنوان تنها منطقه زیست پرندگان بومی در اروپا شناخته میشود.